Artikel 1

Alle opdrachten worden verricht door Antaxius Advocaten CVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 75 C en met ondernemingsnummer 0476.240.997 en BTW-nummer BE 0476.240.997 (hierna de “opdrachtnemer”) ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 2

Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Kosten van derden worden één op één doorgefactureerd of rechtstreeks door deze derden aan de opdrachtgever gefactureerd. De betalingstermijn voor facturen is vijftien dagen na datum van de factuur. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na datum van de desbetreffende factuur schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

Antaxius Advocaten CVBA is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. Antaxius Advocaten CVBA rekent haar diensten periodiek in ereloonstaten aan. Bij wanbetaling kan Antaxius Advocaten CVBA haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.

Artikel 3

De verplichtingen van de opdrachtnemer behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak. Verder zal de opdrachtnemer bij de keuze van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koerierbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat krachtens door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidverzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Antaxius Advocaten CVBA is onderschrijver van de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten te Antwerpen en onderschrijft daarnaast bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Informatie over deze beroepsaansprakelijkheidverzekeringen wordt op verzoek toegezonden. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan Antaxius Advocaten CVBA met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon.

Artikel 5

Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden tegen de opdrachtnemer verjaren één jaar na de feiten waarop de opdrachtgever respectievelijk de derde zijn aanspraak baseert.

Artikel 6

De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 7

Aanspraken met betrekking tot opdrachten kunnen enkel gericht worden tegen de opdrachtnemer.  Nochtans, voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers, werknemers van de opdrachtnemer kunnen worden aangesproken, gelden ook voor in dergelijk geval deze algemene voorwaarden.

Artikel 8

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen voert de opdrachtnemer enkel opdrachten uit onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemer is alleen Belgisch recht van toepassing.  Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 11

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld.  Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.